Tõhus regionaalpoliitika ja tugevad omavalitsused

Eesti ühiskond muutub rikkamaks. Üks probleeme on, et see rikkus ei jaotu Eesti territooriumil ühtlaselt. Rikkuse ebaühtlane jaotumine põhjustab ääremaastumist – rahvastiku äravoolu äärealadelt ning koondumist suurematesse keskustesse. Sotsiaaldemokraadid on veendunud, et kogu Eesti peab elama. Riik peab ääremaastumise protsessile vastu seisma. Eelkõige tuleb riigi tasemel toetada töökohtade püsimist ja tekkimist maapiirkondades, taristu arendamist, elukohtade ja teenuste kättesaadavuse toetamist ning kohalik initsiatiivi ja kohaliku demokraatia arengut. Regionaalne lõhe ei tohi enam suureneda!

 • Maksame maapiirkonda loodud töökohale palgatoetust.
 • Jätkame üürimajade programmi.
 • Toetame korterelamute renoveerimist maapiirkondades.
 • Vähendame oluliselt eramu ehitamise ja renoveerimisega seotud bürokraatiat.
 • Kiirendame kolm korda programmi „Teed tolmuvabaks“.
 • Suurendame kohalike omavalitsuste tulubaasi ja otsustusõigust.

Meie seisukohad

 1. Maksame palgatoetust igale maapiirkonda loodud töökohale. Palgatoetusega saab ettevõtja aastaks palgata pikaajalisi töötuid ja tööturult eemal olijaid, nagu väikelastega kodus olnud lapsevanemaid või koolilõpetamise järel hõiveta jäänud inimesi. Riik katab ettevõtjale töötaja palgakulu pooles ulatuses. Tingimuseks seame, et ettevõtja peab töötasuna maksma vähemalt pooleteistkordse miinimumpalga. Lahendus on ennast tõestanud Ida-Virumaal, laiendame palgatoe võimalusi maakondadesse väljaspool Tallinna, kuldse ringi valdasid ja Tartut.
 2. Paremad oskused – kõrgem palk! Eestis on täitmata tuhandeid kõrgepalgalisi töökohti, samal ajal kui paljud inimesed ei leia endale sobivat tööd. Muudame töötukassa koolitustoetuse tingimusi nii, et see soodustaks eelkõige maapiirkondadesse kõrgema palgaga töökohtade loomist.
 3. Pakume ettevõtetele investeerimisgarantiid, seejuures rakendame maapiirkondade ettevõtetele väiksemat omafinantseerimise nõuet.
 4. Taastame ettevõtetele regionaalse investeeringutoetuse.
 5. Loome regionaalse energiapaketi, mis koosneb võrkudega ühinemine toetusest ja hajusa energiatootmise toetamisest. Suurendame võrkudega liitumise programmi mahtu ja piirmäärasid. Toetame päikese- ja koostootmisjaamade rajamist.
 6. Kolmekordistame programmi „Teed tolmuvabaks“. Viime mustkatte alla 200 km riigi kruusateid aastas. Riigiteede ülevõtmisel kohalike omavalitsuste poolt seisame selle eest, et kaasneksid ka rahalised vahendid investeeringuteks ja teehoolduseks.
 7. Jätkame „Viimase miili“ programmi. Eraldame vajaliku lisaraha kiire interneti toomiseks igasse külasse, iga majapidamiseni.
 8. Töötame välja süsteemi, millega toetame omavalitsusele huvi ettevõtluse arendamise vastu. Maksame maapiirkondade omavalitsustele 100 eurot aastas iga erasektori töökoha pealt, innustades kohalikke omavalitsusi looma ettevõtluse arenguks võimalikult soodsaid tingimusi.
 1. Suurendame hajaasustuses või väiksemas asulas (linnad kuni 10 000) kaks korda (kuni 120 m2) ehitusteatise alusel ehitatava elamu lubatud pinda.
 2. Pakume noorele perele kodu rajamiseks maapiirkonnas elamuasemelaenu jaoks Kredexi käendust, suurendame käendusmäära 40 protsendile ja toetame omafinantseeringu maksmisel.
 3. Toetame korterelamute renoveerimist maapiirkondades – tõstame toetuse osakaalu väljaspool Tallinna ja Tartut 50 protsendile.
 4. Jätkame üürielamute programmi turutõrkepiirkondades. Eelistame väiksemaid maakonnalinnu ja keskusasulaid.
 1. Võtame kõik tõkked omavalitsustele arenguks (elamuehitus ja ettevõtluse areng) vajaliku maa munitsipaliseerimiselt.
 2. Toetame maal kodu rajamist. Suurendame riigi poolt hajaasustusprogrammi vahendeid.
 3. Suurendame eramajade rekonstrueerimise programmi mahtu.
 1. Igas kohalikus tõmbekeskuses on lasteaed ja kool, igas maakonnas on maakonnahaigla. On see haridus või tervishoid, sotsiaalhoolekanne, ligipääs vajalikele teenustele peab säilima.
 2. Toetame kodulähedase põhikooli püsimist ja suurendame jätkusuutliku maagümnaasiumi lisatoetust. Me ei riigista gümnaasiumivõrku.
 3. Tagame eriarstide vastuvõtu ka maakonnalinnades.

Suurendame investeeringuid vabasse liikumisse: teedesse, raudteedesse, ühistranspordikorraldusse, parvlaeva- ja lennuliiklusesse. Arendame reisirongiliiklust – viime kogu reisirongiliikluse elektrile, tõstame kiiruseid ja laiendame areaali. Viime mustkatte alla 200 km riigi kruusateid igal aastal. Rajame uusi neljarealisi lõike Tartu, Pärnu ja Narva suunal. Ehitame põhimaanteed kolmerealisteks.

 1. Iga maakonna omavalitsused, ettevõtted ja kodanikuühendused üheskoos ja iseseisvalt, koostavad oma arengustrateegiad ja viivad selle ka ellu.
 2. Suurendame oluliselt omavalitsuste otsustusõigust. Selleks suuname kogu omavalitsuste toetusfondi otse nende tulubaasi. Suurendame omavalitsuste tulubaasi.
 3. Anname regionaalarengu rahad kohalikule tasandile jaotada LEADERi põhimõttel.
 4. Loome riiklikult rahastatud maakonnalinnade arenguprogrammi, mis sisaldab toetust investeeringutele ühiskasutuses olevale ühistranspordi ja sotsiaalsesse infrastruktuuri.
 5. Piirkondliku arengu toetamiseks ja töökohtade loomiseks soodustame riigiasutuste paiknemist väljaspool suurlinnu. Jätkame riigiasutuste töökohtade Tallinnast väljaviimise programmiga.
 6. Rakendame hea avaliku ruumi põhimõtteid. Jätkame linnasüdamete korrastamist.
 7. Toetame omavalitsuste vabatahtlikku liitumist.
 8. Vähendame võimu koondumist pealinna. Tugevdame kohalike kogukondade otsustusõigust. Analüüsime haldusreformi tulemeid ja liigume edasi riigireformiga.
 9. Toetame ja soodustame omavalitsuste regionaalset koostööd. Analüüsime regionaalseks arenguks oluliste valdkondade üleandmist omavalitsuste regionaalsele koostöötasemele.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme rohkemates asjades nõus kui mitte.

Tore, et oled meiega nõus!

“Maapiirkondadesse tasuvate töökohtade loomine ja töökohtade säilimine on meie jaoks üks põhiküsimusi ning selleks tuleb riigil ettevõtjaid töökohtade loomisel toetada.”

Lauri Läänemets, Sotsiaaldemokraatide omavalitsuskogu juht