Solidaarne ühiskond

Sotsiaaldemokraadid hindavad ja väärtustavad iga inimest Eesti ühiskonnas. Ükski inimene ei tohi kannatada alandamise ja diskrimineerimise pärast. Eesti rikkus on meie mitmekesisus. Paraku on meie ühiskonnas järjest enam levinud negatiivsetel eelarvamustel ja stereotüüpidel põhinevad hoiakud vähemusgruppidesse kuuluvate inimeste suhtes. Sotsiaaldemokraadid on järjekindlad inimõiguste ja põhiõiguste eest seisjad.

 • Võrdse töö eest võrdne palk. Eestis on endiselt sooline palgalõhe Euroopa Liidu sügavaim ja see peab vähenema. Naiste majanduslik sõltumatus on demokraatliku ühiskonna alusväärtus.
 • Naiste osalus poliitika- ja ettevõtlusotsuste tegemisel peab kasvama.

Meie seisukohad

 1. Laiendame võrdse palga järelevalvet ka erasektorile.
 2. Suurendame palkade läbipaistvust. Palgad avaliku sektori töökuulutustes peavad olema avalikud.
 3. Vähendame soolist segregatsiooni hariduses ja tööturul.
 1. Taotleme soolist tasakaalu valimisnimekirjade koostamisel.
 2. Peame oluliseks soolist tasakaalu ettevõtete juhtorganites.
 1. Toetame vanemapuhkuse paindlikumat jagamist lapsevanemate vahel. Väärtustame isa rolli lapse kasvatamisel. Pikendame isapuhkust kolmele kuule.
 2. Jätkame mitmekesisuse märgise väljaandmist. Võtame eesmärgiks, et aastaks 2023 oleks vähemalt veerand avaliku sektori asutustest liitunud mitmekesisuse märgise kontseptsiooniga
 3. Arvestame eri ühiskonnarühmade erinevaid vajadusi ja suuname raha nendele teenustele, mille järele on suurem vajadus. IMFi järgi aitab sootundlik eelarvestamine suurendada eelarve stabiilsust ning jätkusuutlikkust ja kogu ühiskonna heaolu. Arvestame riigieelarve koostamisel senisest enam eri ühiskonnarühmade, sh meeste ja naiste erinevaid vajadusi.
 4. Võrdõiguslikkuspoliitika tugevdamiseks kaalume võrdõiguslikkuse valdkonna koondamist ühe ministri vastutusalasse.
 5. Sätestame, et kuriteo toimepanemine vaenu õhutamise eesmärgil kuulub karistust raskendavate asjaolude hulka.
 6. Tagame ühtlase kaitse diskrimineerimise eest. Laiendame võrdõiguslikkuse voliniku pädevust.
 7. Kõigil inimestel on õigus perekonnaelu kaitsele. Abielu institutsiooni muutmata peame vajalikuks kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme rohkemates asjades nõus kui mitte.

Tore, et oled meiega nõus!

“Oma hirmud võitnud vaba Eesti on elamiseks ka homme parim paik maailmas.”

Toomas Jürgenstein, Riigikogu liige ja õpetaja

“Võrdse töö eest peab maksma võrdset palka. See on üheselt ka inimõiguste küsimus.”

Marianne Mikko, Riigikogu liige