Parim haridus

Sotsiaaldemokraadid on veendunud, et haritud ja iseseisvad inimesed on meie riigi rikkus. Juba enne kohustusliku kooliea algust tuleb tagada lastele võrdsed haridusvõimalused ning võrdne stardipositsioon eluks. Õpetajatele ja õpilastele tuleb tagada sõbralik ning toetav koolikeskkond, mis tagab koolirõõmu. Õppimine peab olema õppijakeskne ning arendama iseseisvust, ettevõtlikkust ja loomingulisust. Põhikool peab muutuma kogukonnakeskseks, gümnaasium valikutekeskseks ja kutseharidus loomingukeskseks. Tähtsaimat rolli sellisel haridusteel kannab motiveeritud ja ühiskonnas väärikalt tunnustatud ja tasustatud õpetaja ning hästi korraldatud ning õiglaselt tasustatud hariduse tugisüsteem.

 • Lasteaed kui esimene samm haridusteel on tasuta.
 • Õpetaja miinimumpalk 2000 eurot.
 • Aitame kaasa Eesti ülikoolide jõudmisele 100 parima ülikooli hulka maailmas.
 • Toetame koosõppivat kooli.
 •  Eraldame teadus- ja arendustegevusele vähemalt 1% SKTst.

Meie seisukohad

  1. Tagame kõigile lastele võrdsed haridusvõimalused. Tunnustame lasteaeda kui üldhariduse stardiplatvormi ja vabastame vanemad kohustusest laste alusharidus kinni maksta. Koostöös kohalike omavalitsustega vabastame lapsevanemad lasteaia kohamaksumuse ja toiduraha tasumisest. Jätkame lasteaiaõpetajate palga tõstmist koostöös kohalike omavalitsustega õpetajate palkadega samas tempos.
  2. Lasteaias omandavad kõik lapsed eesti keele tasemel, mis võimaldab edasi õppida eestikeelses koolis. Erinevatest rahvustest laste keeleoskuse arendamiseks rakendatakse kahesuunalist või osalist keelekümblusmetoodikat või muid sobivaid meetodeid.
  3. Erivajadustega laste toetamiseks tagatakse koostöö kohalike omavalitsustega eripedagoogide ja tugispetsialistide olemasolu kõigis lasteaedades.
 1. Selleks et igas kooliperes valitseks koolirõõm, muudame koolide õpikeskkonna ning õppekorralduse stressivabaks, õppija enesearengut, individuaalset vastutust ja valikuvõimet ning loovust motiveerivaks.
 2. Suurendame tugispetsialistide ettevalmistust ja loome eeldused abiõpetajate jõudmiseks koolidesse.
 3. Tagame igale erivajadusega õppijale vajalikud tugiteenused. Anname erivajaduste õpilaste koolid kohalikele omavalitsustele üle vabatahtlikkuse alusel eeldusel, et neil olemas vastav võimekus ja vajalikud tugiteenused erivajadusega õpilastele.
 4. Seisame selle eest, et haridusvõrk toetaks välismaal elavate perede naasmist Eestisse.
 5. Ennetame ja vähendame kiusamist Eesti koolides.
  1. Riikliku rahastuse toel ning koostöös koolipidajate ja kolmanda sektoriga toetame teadus- ja tõenduspõhiste kiusamisvastaste meetmete kasutuselevõttu Eesti haridusasutustes.
  2. Seame eesmärgiks hõlmata nelja aasta jooksul teadus- ja tõenduspõhiste kiusuennetusmeetmetega kõik alusharidusasutused, vähemalt 75% üldhariduskoolidest ning kuni 40% kutsekeskharidusõpet pakkuvatest kutsekoolidest.
  3. Nimetatud meetmetega vähendame oluliselt kiusamise ohvreid Eesti koolides.
 6. Vaatame üle ja nüüdisajastame õpetajakoolituse nõuded, muudame heade erialatundjate tee kooli lihtsamaks. Loome stipendiumid õpetajaks ja tugispetsialistideks õppivatele tudengitele. Kaitseme õpetaja väärikust ja tema iseotsustusõigust pedagoogilise protsessi kujundamisel ja suunamisel. Jätkame ja mitmekesistame õpetajate riiklikku tunnustamist, toetame õpetajatele põhjalikumaks enesetäiendamiseks tasustatud õppepuhkuse võimaldamist. Tõstame õpetaja miinimumpalga 2000 eurole.
 1. Liigume ühtse Eesti kooli suunas, kus ühe katuse all õpivad alates põhikoolist koos eesti ja muu emakeelega õpilased, kellel on ühised tunnid, huvitegevus ja üritused ning väärtustakse erineva emakeelega laste rahvuslikku ja kultuurilist identiteeti. See on tõhusaim viis erineva keeletaustaga noorte edukaks lõimimiseks.
 2. Üleminekuperioodil ühtsele eestikeelsele haridusruumile peame vajalikuks
  1. koosõppiva kooli mudeli laialdast arutelu ühiskonnas;
  2. õpetajate ja tugispetsialistide sihipärast ettevalmistust ja täienduskoolitust erineva emakeele ja kultuuritaustaga lastega töötamiseks;
  3. keelekümblusmeetodil õppivate lasteaedade (vt eespool) ja algkoolide ringi laiendamist;
  4. teise emakeelega laste emakeeleoskuse ja kultuuriidentiteedi säilitamiseks vajalike võimaluste tagamist;
  5. eestikeelse digitaalse õppe platvormi ning eestikeelse digitaalse õpisisu väljatöötamist, et nii teise emakeelega õppijad kui ka nende pereliikmed saaksid omandada eesti keelt ja arendada keeleoskust iseseisvalt.
 1. Kaasame kohaliku kogukonna põhikooli väärtuste, õppekorralduse sisu ja tunnustussüsteemi arendamisele. Põhikoolist peab kujunema paikkonna, küla või linnaosa identiteeti kandev ja loov üksus.
 2. Suurendame karjääriõppe ja noorte ettevõtlikust arendavate programmide kaudu noorte teadlikke tööturu- ja kutsevalikuid.
 3. Laiendame õpilase võimalusi teha valikuid oma isikliku õppekava kujundamisel.
 4. Toetame õpilaste valikuvõimalusi haridustee edasisel kujundamisel noorte isikliku kogumisfondi loomisega ehk loome riigi poolt kaasrahastatava noorte tuleviku fondi.
 5. Toetame olemasolevate inglise-, saksa- ja prantsuse gümnaasiumite eeskujul teiste võõrkeelte kultuuride süvaõppega gümnaasiumite loomist.
 6. Pikendame koolikohustust 18-aastaseks saamiseni või kutse omandamiseni.
 7. Toetame kvaliteetse gümnaasiumihariduse kättesaadavust kõigis Eestimaa piirkondades.
 8. Aitame kutseõppeasutustel kujuneda rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisteks piirkondlikeks arengumootoriteks. Soodustame neis võõrkeelsete õppekavade juurutamist, täiskasvanute ja välistudengite õppimist ning koolide koostööd kohalike ettevõtetega.
 9. Toetame kutseõppe ja gümnaasiumiõppe lõimimist.
 10. Väärtustame kutseharidust. Kutseharidus ei tohi olla umbtee. Soodustame kutseharidusest kõrgkooli õppima asumist. Toetame kutsetunnistuse väärtustamist tööandjate seas.
 11. Suurendame kõrgkoolide rahastust. Soodustame kõrgkoolide spetsialiseerumist. Aitame kaasa Eesti ülikoolide jõudmisele 100 parima ülikooli hulka maailmas.
 12. Väärtustame regionaalsete kolledžite tegevust. Viime regionaalsete kolledžite pidamise sisse ülikoolide tulemuslepingutesse ning anname ülikoolidele lisaraha kolledžite arendamiseks.
 13. Kahekordistame õppetoetused kõrg- ja kutsehariduses õppijale. Loome tudengisõbraliku õppelaenude -ja toetuste süsteemi.
 14. Soodustame elukestvat õpet.
 1. Saavutame ühiskondliku kokkuleppe, et teadus- ja arendustegevuse rahastamisele avalikest vahenditest kulutataks püsivalt vähemalt 1% SKTst.
 2. Tõstame doktoranditoetuse Eesti keskmise palgani.
 3. Viime konkurentsivõimelisele tasemele kõrgkoolide õppejõudude töötasu. Doktorikraadiga õppejõu miinimumpalk peab olema vähemalt kaks keskmist Eesti palka.
 4. Suurendame kõrgharitud inimeste osakaalu töötajaskonna hulgas 50 protsendini. Toetame rakendusliku kõrghariduse arengut Eestis.
 5. Toetame innovatsiooni ja iduettevõtteid haridusvaldkonnas. Rakendame nende pakutud lahendusi meie koolide õppetöös.
 6. Eesti peab võimaldama maailmatasemel IT-haridust.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme rohkemates asjades nõus kui mitte.

Tore, et oled meiega nõus!

“Lasteaed on osa haridusteest ning sarnaselt koolile ja ülikoolile peab ka see olema tasuta. Vabastame lapsevanemad lasteaia kohatasu ja toiduraha maksmisest.”

Heljo Pikhof, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees

“Hea haridus ja hea kool algavad motiveeritud õpetajatest ning sotside juhtimisel õpetajate palk ka tõuseb.”

Toomas Jürgenstein, Riigikogu liige, õpetaja

“Nii eesti- kui venekeelsete noorte edu võtmeks on haridussüsteem, kus eri emakeelega noored õpivad koos.”

Katri Raik, siseminister