Kvaliteetne ja kättesaadav tervishoid

Igaüks soovib olla terve. Ühise raha eest loodav kooli- ja töökeskkond ning avalik ruum peavad toetama tervislikku elu. Panustame haiguste ennetamisesse ja varajasse märkamisse. Eriti oluline on see laste puhul – soodustades tervemaid eluviise ja märgates muresid noores eas, loome kindla vundamendi tuleviku Eestile. Ja kui on vaja arstiabi, siis see peab olema kättesaadav kõigile, sõltumata rahakotist ja elukohast. Peame oluliseks, et Eestis on edaspidigi solidaarne tervishoid. Meie tervishoiu nurgakivi on perearstid ja -õed, kes aitavad järjest laiema ringi tervisemurede korral. Eri- ja perearstide koostööga saame tagada selle, et inimesed jõuavad oma muredega õigel ajal ja õiges kohas õige spetsialisti juurde. Digitaalsed lahendused võimaldavad sujuvat raviteekonda ning infovahetust, et inimesed saaksid parimat võimalikku abi.

 • Solidaarne tervishoid säilib.
 • Kaotame laste ravijärjekorrad.
 • Rakendame patsiendikindlustuse.
 • Kvaliteetsed tervisekeskused kõikjale Eestis.
 • Langetame ravimite käibemaksu 5 protsendile.

Meie seisukohad

 1. Võtame eesmärgiks lühendada ravijärjekordasid. Esmajärjekorras kaotame laste ravijärjekorrad.
 2. Kaotame puudega laste eriarsti visiiditasud.
 3. Teeme kättesaadavaks laste vaimse tervise professionaalse abi kõikides maakondades.
 4. Hüvitame laste prilliklaaside maksumuse.
 5. Toetame kohaliku ja tervisliku toidu kasutamist lasteaias, koolis ja haiglas.
 6. Täiendame koolide terviseõpetuse programmi praktiliste teadmistega, et ellu astuv noor oskaks lihtsamaid esmaabivõtteid ning teaks, millal ja kuhu pöörduda oma murega.
 1. Rakendame patsiendikindlustuse. Loome kohtuvälise süsteemi patsiendile kahju hüvitamiseks ravi saamisega kaasnenud tüsistuste puhul ja motiveerime tervishoiuteenuse osutajaid süsteemselt juhtumeid analüüsima, et viia nende arv miinimumini.
 2. Juurutame universaalse patsiendi tagasisidesüsteemi. Motiveerime patsientide tunnustuse pälvinud tervishoiuasutusi.
 3. Töötame välja vaimse tervise poliitika. Toome lisarahastuse vaimse tervise valdkonda ning arendame välja vajalikke teenuseid üle Eesti. Jätkame vaimse tervise õdede koolitamist.
 4. Töötame selle nimel, et väheneks vigastuste ja õnnetussurmade hulk.
 5. Vähendame ravikindlustuseta inimeste arvu, võimaldame ravikindlustuseta inimestele perearstiteenuse osutamist ja sõeluuringutes osalemist.
 6. Töötame välja vähiravistrateegia, mis keskendub vähi ennetamisele, diagnoosimisele ja ravile. Kompenseerime vähiravipatsientidele vajalikud abivahendid.
 1. Jätkame hambaravihüvitise maksmist. Võimaldame haigekassa toel laste ortodontia kulude kompenseerimist. Tõstame proteesihüvitise praeguselt 260 eurolt 520 eurole kolme aasta kohta.
 2. Vähendame oluliselt inimeste kulusid retseptiravimitele. Jätkame täiendava ravimihüvitise maksmist.
 3. Jätkame geeniinfo kogumisega ja arendame edasi personaalmeditsiini kontseptsiooni.
 4. Võimaldame tasuta gripivaktsiini eakatele ja väikelastele.
 5. Langetame ravimite käibemaksu 5 protsendile.
 6. Jätkame tervisele ja spordile tehtavate kulude maksuvabastust. Suurendame maksuvaba summat 600 eurole aastas ühe inimese kohta.
 7. Arendame terviseennetust, mis põhineb nüüdisaegsetel ja individuaalsetel nutirakendustel terviseinfo edastamiseks.
 8. Tõstame inimeste teadlikkust tõenduspõhisest meditsiinist.
 1. Tõstame maapiirkondades töötavate perearstide lähtetoetuse kahekordseks kuni 30 000 euroni. Perearstide ja haiglate rahastamisel loome piirkondlikud erinevused, et motiveerida perearste maapiirkodades töötama, ning tagame väiksematele haiglatele stabiilse rahastamise.
 2. Suurendame erioskustega õdede koolitustellimust, et tagada professionaalne esmatasandi arstiabi kättesaadavus.
 3. Toetame perearstide jätkusuutlikku järelkasvu. Suurendame perearsti ja temaga koos töötavate spetsialistide õigusi patsientidele tervishoiuteenuste osutamiseks.
 4. Tagame esmatasandi raviasutustele nüüdisaegse diagnostika võimekuse ning parandame perearstide ettevalmistust nende protseduuride läbiviimiseks.
 5. Suurendame apteekide võimekust anda inimestele ka raviminõu lihtsamate tervismurede puhul.
 6. Toetame tervisekeskustes laiema ringi tervishoiuteenuste osutamist ning koostööd sotsiaalhoolekandega.
 7. Töötame välja tervishoiu- ja sotsiaalteenuste integreeritud rahastamismudeli ning arendame andmevahetust tervise infosüsteemi ja sotsiaalkaitse infosüsteemide vahel.
 8. Toetame ühtse Tallinna Haigla loomist!
 1. Tõhustame järelvalvet haigekassa vahendite kasutamise üle.
 2. Muudame selgemaks arstiabi eri tasandite rollid inimeste ravimisel. Suuname patsiendid oma murega õige arsti juurde.
 3. Jätkame tervishoiu rahastamise reformiga. Lisaraha eest parandame tervishoiuteenuste kättesaadavust, ravi järjepidevust ja lühendame ravijärjekordi.
 4. Igasse maakonda jäägu alles maakonnahaigla! Tagame eriarstiabi kättesaadavuse igas maakonnakeskuses. Tagame maakonnahaiglatele kindlama tulubaasi stabiilise baasrahastamise kaudu.
 5. Laiendame koostööd, et tagada haruldaste haigustega patsientidele vajaduse korral ravi välismaistes ravikeskustes.
 1. Käivitame üle-eestilise digiregistratuuri. Sellest on abi nii patsientidele, et nad saaksid abi kiiremini, kui ka arstidele, et nad saaksid töökoormust paremini plaanida.
 2. Tagame tervishoiuspetsialistidele vajalikele andmetele juurdepääsu e-tervise infosüsteemis ka näiteks hooldekodus töötavale õele, logopeedile, füsioterapeudile ja kaitseväe arstidele.
 3. Loome e-tervise lahendustega integreeritava patsiendi iseteenindusportaali, mille eesmärk on tõhustada arsti ja patsiendi vahelist suhtlust.
 1. Peame vajalikuks perede teadlikkuse tõstmist. Esmased teadmised peavad olema lapsevanematel ning selleks nõustame ja toetame peresid teadmispõhiste programmidega.
 2. Seisame selle eest, et Eesti noored oleksid kodus ja koolis kaitstud meelemürkide eest.
 3. Parandame alkoholi- ja narkovõõrutuse ravi kättesaadavust.
 4. Narkosurmade vähendamiseks paneme fentanüüli turult kõrvaldamise kõrval rõhku regulaarsele ja järjepidevale narkovõõrutusele ja noorte ennetusprogrammidele.
 5. Kõrvaldame alkoholi ja narkootikumide kuritarvitamise põhjusi.
 6. Suurendame ametiasutuste võimekust tõkestada narkootikumide jõudmist koolidesse.
 7. Rakendame esmakordselt politseiga kokkupuutuvate tarvitajate mõjutamiseks nõustamist ja sotsiaalseid tugiprogramme.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme rohkemates asjades nõus kui mitte.

Tore, et oled meiega nõus!

“Kui lastel on artstiabi vaja, peaks lapsed pääsema ravile nädalaga. Laste terviseprobleemide varajane märkamine ja lahendamine on investeering terveks eluks.”

Riina Sikkut, tervise- ja tööminister