Iseseisvale kaitsevõimele ja koostööle rajatud riigikaitse

Rajame Eesti riigikaitse iseseisva kaitsevõime arendamisele, tihedale koostööle NATO liitlastega ning kahe- ja mitmepoolsele koostööle kõigi oluliste liitlaste ja partneritega. Lähtume Eesti riigikaitse planeerimisel ja korraldamisel laiapindse riigikaitse põhimõttest. Riigi kaitsmise planeerimisel ja korraldamisel osaleb kogu ühiskond. Kõik riigi ja omavalitsusasutused täidavad neile seatud riigikaitselisi ülesandeid nii rahu- kui ka sõjaajal ja neile on eraldatud nende ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid.

 • Tagame Eesti riigi kaitsevõimekuse kasvu. Kaitsekulutused peavad moodustavad vähemalt 2% SKTst.
 • Suurendame Eesti ja NATO rahvusvahelist koostööd.
 • Tugevdame oluliselt riigi strateegilise kommunikatsiooni võimekust.
 • Toetame Eesti riikliku kaitsetööstuse arendamist.
 • Suurendame Kaitseliidu võimekust.

Meie seisukohad

 1. Tagame riigi kaitsevõime arendamise pikaajalise võime- ja ressursiplaneerimisega. Eesti kaitsekulutused moodustavad vähemalt 2% SKTst, millele lisanduvad Eestis viibivate NATO heidutushoiakut teostavate liitlasvägede vastuvõtukulud (HNS). Eesti kaitsekulutused kasvavad vastavalt sõjaliste võimekuste arendamise ja võimelünkade kõrvaldamise vajadusele. Uute sõjaliste võimete loomisel planeeritakse kogu võime arendamise ja hoidmise elutsükli kulud.
 2. Soodustame vabatahtlikku osalemist riigikaitses.
 1. Suurendame Kaitseliidule suunatavaid vahendeid, et tagada Kaitseliidu kestlik areng, sh kaitseplaanidega Kaitseliidu üksustele pandud ülesannete täitmine, Kaitseliitu kuuluvate reservistide valmidustaseme hoidmine ning Kaitseliidu varustustaseme ja personali palgataseme parandamine.
 2. Soodustame naiste osalemist kaitseväeteenistuses ja vabatahtlikus riigikaitselises tegevuses.
 1. NATO liitlaste kaitseväeüksuste püsiv kohalolek Eesti pinnal tagab usutava sõjalise ja poliitilise heidutushoiaku. Toetame NATO heidutushoiaku edasist tugevdamist Eestis ning tugevama õhu- ja merelise kohaloleku loomist kogu Läänemere regioonis.
 2. Toetame NATO ja Euroopa Liidu tihedamat koostööd.
 3. Eesti osaleb aktiivselt rahvusvahelises koostöös, et arendada NATO ja Euroopa Liidu võimet seista vastu hübriidse iseloomuga ja asümmeetrilistele ohtudele.
 1. Tugevdame oluliselt riigi strateegilise kommunikatsiooni võimekust tagamaks riigi ja ühiskonna toimepidevus sõja ja kriiside ajal ning olemaks valmis vastu seisma inforünnetele nii riigisiseselt kui ka rahvusvahelisel areenil.
 2. Toetame Eesti rahvusliku kaitsetööstuse arendamist ja kaitsealast teadus- ning arendustegevust. Toetame Eesti kaitsetööstusettevõtteid välisturgude leidmisel ning koostöö edendamisel rahvusvaheliste kaitsetööstusettevõtetega.
 1. Veteranipoliitika peab väärtustama Eesti ja meie liitlaste eest võidelnud sõdureid ning garanteerima kõigile välismissioonidel võidelnutele väärikas osalus ühiskonnaelus.
 2. Arendame asendusteenistust, et rakendame iga kodaniku individuaalseid oskuseid ja võimeid riigikaitse arendamiseks.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme rohkemates asjades nõus kui mitte.

Tore, et oled meiega nõus!

“Eesti osaleb aktiivselt rahvusvahelises koostöös, et arendada NATO ja Euroopa Liidu võimet seista vastu hübriidse iseloomuga ja asümmeetrilistele ohtudele.”

Sven Mikser, välisminister