Avatum, lihtsam ja tõhusam valitsemine

Tõhus riik ja avatud valitsemine tähendab eelkõige vastastikust usaldust õiguskeskkonna loojate ja selles toimijate vahel. Liigne bürokraatia hävitab lõpuks nii kodaniku, ametniku kui ka ettevõtlusinitsiatiivi. Ilma initsiatiivita ühiskond ei arene. Initsiatiiv vajab usaldust. Nii vajab usaldust ka riigi juhtimine tervikuna. Riik ja selle juhtorganid, rahvas, sihtgrupid, huvigrupid ja liidrid, moodustavad kokku ühe terviku, mis peab hea seisma meie, riigi ja rahva käekäigu ja kestmise eest.

 • Tõmbame bürokraatia vohamisele jõuliselt pidurit.
 • Rahva võim, osalus ja teadlikkus riigivalitsemises peab suurenema.
 • Muudame üleriigilised valimisnimekirjad avatuks. Riigikogusse peab pääsema see, kes sai rohkem hääli.

Meie seisukohad

 1. Läheme jõuliselt edasi nullbürokraatia projektiga. Selleks jätkame õiguskeskkonna revisjoni, vähendame dubleerivaid ja liigselt koormavaid regulatsioone. Muudame nullbürokraatia rakkerühma tegevuse püsivaks. Vähendame üldist bürokraatiast tulenevat halduskoormust 25% nelja aasta jooksul. Lihtsustame asjaajamist ja kiirendame menetlusprotsesse.
 2. Vähendame ettevõtlusbürokraatiat, välistame kord juba riigile esitatud andmete mitmekordse küsimise ja võimaldame väikeettevõtetele erisusi aruandluskohustuse täitmisel.
 3. Vähendame majandustegevuse loakohustust, kaotades ära tegevusload valdkondades, kus need ei ole enam vajalikud.
 4. Viime lõpuni riigimajade loomise maakonnakeskustesse.
 5. Loome ettevõtetele bürokraatiavabad tugiprogrammid.
 1. Muudame üleriigilised valimisnimekirjad avatuks. Reastame kandidaadid üleriigilises nimekirjas vastavalt nende kogutud häälte arvu suhtele ringkonna lihtkvooti.
 2. Kehtestame erakondade reklaamikuludele ülempiiri.
 3. Muudame erakondade rahastamise süsteemi, jagame pool eraldisest kõigi erakondade vahel, kes on kogunud vähemalt 2% valijate häältest, proportsionaalselt valimistel kogutud häältega. Teine pool eraldisest jagatakse kõigi parlamendis esindatud erakondade vahel võrdselt. Erakondadel, kes kogusid vähemalt 1% valijate toetuse, säilib 10 000-eurone toetus.
 4. Viime presidendi valimise valimiskogusse. Suurendame presidendi valimiskogus kohaliku omavalitsuste esindajate osakaalu ja anname kõigile volikogudele õiguse saata valimiskogusse vähemalt kaks esindajat.
 5. Kehtestame pealinnaseaduse.
 6. Sätestame, et riigikogus arutusele tulevatele olulisimatele seaduseelnõudele lisatakse analüüs selles kavandatavate muutuste regionaalse, keskkonna- ja sotsiaalse mõju kohta, sh soolise võrdõiguslikkuse vaatekohast.
 7. Tihendame strateegilist partnerlust avalikku huvi kaitsvate esindusorganisatsioonidega, kaasates neid õigusloomesse ja tagades ühise infovälja.
 8. Töötame välja kohalike omavalitsuste kaasamise hea tava.
 9. Töötame välja õiguslikud alused rahvahääletuste laialdasemaks kasutuselevõtuks. Seome eelnõu rahvahääletusele panemise lahti Riigikogu laialisaatmise küsimusest.
 10. Rakendame kaasava eelarve põhimõtet riigieelarve kujundamisel ja parandame riigieelarve läbipaistvust.
 11. Arendame digitaalset demokraatiat – kasutame kaasava osalusdemokraatia arendamiseks tänapäevaseid suhtluskanaleid.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme rohkemates asjades nõus kui mitte.

Tore, et oled meiega nõus!

“E-riigi arendamine peab olema järjepidev ning see peab lähtuma kasutajasõbralikkusest. Riigipoolseid e-teenuseid ei ole loodud vaid rahvusvaheliste kajastuste saamiseks, vaid ikka selleks, et inimeste elu muutuks lihtsamaks, ohutumaks ja paremaks.”

Rene Tammist, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

“Olukorras, kus meie rahvastik vananeb ja töökäsi napib, peab riik ebavajalikest tegevustest ja liigsest halduskoormusest loobuma.”

Tanel Talve, riigireformi probleemkomisjoni esimees