Sotside majanduspoliitika tuumaks on inimkapitali, innovatsiooni ja rohemajanduse arendamine

Eesti majanduse konkurentsivõime on üks põhilisi alustalasid, millel tugineb tulevaste põlvkondade toimetulek ja heaolu. Sotside majandusprogrammi fookuses on liikumine kõrge lisandväärtusega, digitehnoloogia võimalusi maksimaalselt kasutava, keskkonda säästva ja sotsiaalselt tundliku majandusmudeli suunas.

“Sotside fookuses on alati olnud inimene, seda on näha ka meie majandusprogrammist, mida võib kirjeldada kui hoolivat ja uuendusmeelset,” märkis erakonna esimees Jevgeni Ossinovski. Sotsid on seisukohal, et Eesti majandusedu aluseks on inimesed, kellesse tuleb riigina rohkem panustada. See tähendab nii tööjõu kättesaadavuse parandamist kui ka inimeste oskuste ja kvalifikatsiooni tõstmist. “Pöörame rohkem tähelepanu täiendümberõppele, et igas Eestimaa otsas elav inimene, olgu ta noor või juba täiskasvanu, saaks parima hariduse ja võimalused tööturul osalemiseks,” lisas Ossinovski.

Sotside jaoks on oluline teadus- ja arendustegevuse toetamine – detsembris allkirjastatud erakondadeülene kokkulepe suunata teadus- ja arendustegevusteks 1% SKPst sündis Ossinovski initsiatiivil. Eesti majanduse konkurentsivõime edendamiseks on parim võimalus viia üks Eesti ülikool maailma 100 parima hulka, seda sotside programmis sisalduvat mõtet väljendas ka hiljuti Eestit külastanud majandusteadlane Jeffrey Sachs. “Maailmatasemel ülikool annab kogu majandusele kaskaadiefekti, mis muudabki Eesti maailmas konkurentsivõimelisemaks,” märkis Ossinovski.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Rene Tammisti sõnul on sotsiaaldemokraatide majandusprogrammi üks keskseid märksõnasid ka rohemajanduse arendamine. “Paljud riigid tegelevad täna suurte ja kiireid lahendusi vajavate keskkonaprobleemidega. Meil on juba olemas ressurss nende probleemide uuendusmeelseks lahendamiseks ning uuele majandusharule aluse panemiseks. Olen seisukohal, et järgmisel kümnel aastal tuleb meil CO2 müügist teenitav 1,3 miljardi euro suurune tulu suunata eelkõige uute rohetehnoloogiate väljaarendamisse ja nende globaalsesse eksporti,” lausus Tammist.

Tammisti sõnul tuleb jätkata juba alustatud tegevustega, mis puudutavad majanduse digitaliseerimist ning e-riigi muutmist veelgi kasutajasõbralikumaks. “Sotsid pakuvad lahendusi, mis aitavad jätkata tööstusettevõtete digitaliseerimisega ning anda hoogu uute digitehnoloogiate rakendamisele ettevõtluses, samuti soovime oma ettepanekutega tagada, et Eesti säilitaks oma positsiooni maailma parima startup-ettevõtluse keskkonnana,” lisas Tammist. Riiklikud teenused on juba läbimas põhjalikku uuenduskuuri, eeskätt tänu sündmusteenuste arendamisele, see aitab kaasa ka bürokraatia vähendamisele.

Erakonna aseesimees Anto Liivat peab oluliseks välisinvesteeringute Eestisse meelitamist ning Eesti ettevõtjate toetamist välisturgudele laienemisel. “Oleme juba andnud EASile uue suuna ja rolli läbi uuendatud strateegia, mille keskne mõte on saavutada paremaid tulemusi vähema pingutusega,” ütles Liivat. Sotsid soovivad moodustada platvormi, mis viiks kokku teadus- ja arendusasutused, rahvusvahelised eksperdid ning ettevõtjad, et suurendada TA-asutuste panust ettevõtete tootlikkusse. Lisaks välisinvestorite teenindamisele tuleb aktiivselt müüa Eestit kui head ettevõtluskeskkonda, sest investeeringute osas konkureerime igapäevaselt teiste riikidega.

Sotside maksuprogramm peab oluliseks maksurahu tagamist, et tagada riigi üldine stabiilne areng. “Me ei tõsta üldist maksukoormust, vaid kavatseme teha maksud õiglasemaks, et väheneks väiksema sissetulekuga inimeste maksukoormus. Samuti kavatseme langetada poole võrra elektrienergia kui ühe põhilise ettevõtluse sisendressursi aktsiisi,” lisas Ossinovski. Alampalk tuleks sotside nägemuses hoida tulumaksuvabana ning lisaastmete arvestamise piir tõuseks 1200 eurolt 2000 eurole kuus. Selle tulemusena oleksid alla 2000-eurosed sissetulekud vähemalt 500 euro ulatuses tulumaksuvabad.

Loe kogu programmi!