Sotside eesmärk: Eestist peab saama ettevõtlik roheriik

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna rohemajanduse poliitika näeb ette sisetarbimise katmist taastuvenergiaallikatest, jäätmemajanduse ümberkorraldamist ringmajanduseks ning ökoriigi põhimõtete suuremat sidumist riigi juhtimisega.

“Sotsiaaldemokraatide jaoks on puhtam elukeskkond eelseisvatel valimistel üheks võtmeküsimuseks: see on küsimus sellest, millise Eesti me oma lastele jätame. Äsjane ÜRO kliimaraport tõi selgelt välja, et praeguste heitekoguste juures on kliimakatastroof vältimatu. Seetõttu on sotsiaaldemokraadid seisukohal, et vajame revolutsiooni keskkonnapoliitikas juba täna.” ütles ettevõtlus-ja tehnoloogiaminister Rene Tammist.

Eesti on arenenud riikide seas kõige suurema süsinikuheitme tasemega riik. Sellega kaasneva moraalse kohustuse oma süsinikujalajälje vähendamiseks võiks riik sotside nägemuses täita kattes aastaks 2030 sisetarbimise vajadused taastuvenergia abil. “Kliimamuutustega võitlemine on selle sajandi põletavaim probleem, kuid pakub ühtlasi ka võimalusi. Eestil on väga realistlik võimalus lüüa kaasa puhta energiatootmise ning rohemajanduse arenguks vajalike tehnoloogiate väljatöötamisel,” hindas Tammist. Soomes prognoositakse aastaks 2020 rohemajandussektori käibe mahuks üle 50 miljardi euro. Täna tegutseb Eestis juba sadakond rohetehnoloogiate arendamisega seotud ettevõtet, kes peamiselt ootavad riigilt partnerlust õigusliku raamistiku väljatöötamisel ning välisturgudele jõudmisel.

“Sotsiaaldemokraatide jaoks on oluline, et üleminek põlevkivilt taastuvenergiale toimuks sujuvalt ning kontrollitult, vältimaks sotsiaalseid probleeme eeskätt Ida-Virumaal. Selleks on meie nägemuses vajalik suunata vahendeid ümberõppesse ning koolitustesse, et põlevkivisektori töötajad leiaksid tulevikus keskkonnasõbralikumad ning senisest veelgi tasuvamad töökohad,” lisas Tammist.

Sotsid on seadnud sihiks piirata ka aasta-aastalt prügilasse ladestatavate jäätmete hulka ning toetada olmejäätmete tekkekohal nende liigiti kogumise arendamist. Keskkonnakomisjoni esemees Rainer Vakra peab selle edendamisel oluliseks kohalike omavalitsuste paremat kaasamist: “Kohalikele omavalitsustele tuleb riiklikult tagada jäätmehoolduse rahastus ning toetus jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamisega paremini hakkama saavatele omavalitsuste peab olema kopsakam. Raha selleks tuleb sihtotstarbeliselt omavalitsustele prügi põletamise tasu kehtestamisest ja ladestustasu tõusust,” selgitas Vakra.

Sotside nimekirjas kandideeriv keskkonnaaktivist Roy Strider tutvustas tema eestvedamisel sotside programmi kirja saanud Eesti Ökoriigi kontseptsiooni, mille põhisisuks on üleminek taastuvenergiatele, mahetoidu eelistamine, loobumine mürgisest kodukeemiast ning meie endi ja välisteadlaste ajupotentsiaali kaasamine üleminekuprotsessi. “Maailmas ei ole puudu rahast, kuid meil on kapitaaliselt vaja muuta mõtlemist, et meil oleks ka puhast keskkonda, mis on planeedil juba tõeline defitsiit,” sõnas Strider.

Sotsiaaldemokraatide keskkonnaprogrammiga saab tutvuda siin.