Rene Tammist: võrdsuse eest!

Sotsiaaldemokraatidena soovime ühiskonda, mis tagaks kõigile võrdsed võimalused. Ebavõrdsuse vähendamine on meie jaoks ilmavaateline siht, ent laiemalt ei ole see enam üksnes sotsiaaldemokraatlik soov, vaid hädavajadus. Just seepärast on sotse poliitikas vaja, et keegi teine ei ole nii järjepidevalt seisnud võrdsuse eest! Kui tahame hoida demokraatiat, peavad kõik tundma, et see riik töötab nende heaks, et otsused, mida riigijuhid inimeste nimel teevad, on ka nende huvides, kirjutab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

Sellest põhimõttest lähtudes oleme viimastel aastatel vähendanud jõuliselt laste vaesust ja eelisrahastanud haridust. Lapsed on olnud meie poliitika keskmes kaua aega. Just tänu sotsidele on teoks saanud lastetoetuse kolmekordne tõus ja lasterikka pere toetus. Kui tahame, et Eesti järgmine põlvkond elaks praegusest paremini, peame investeerima iga lapse paremasse haridusse, tervisesse ja heaolusse. Me peame oluliseks jätkata lapsetoetuste tõstmist saja euroni pere esimese ja teise lapse eest, see on vajalik peredele kindlustunde andmiseks. Lasteaed on haridussüsteemi lahutamatu osa ja esimese suurema suhtluskohana kõige olulisem. Soovime, et lasteaiaharidus oleks Eestis tasuta. Et kõik kooliealised lapsed saaksid külastada kultuuriüritusi, loome kultuuriranitsa ehk eraldame koolidele iga lapse kohta sada eurot aastas sihtotstarbelist toetust.

Vaata kõiki sotside kandidaate

Teiseks, eakate parem toimetulek. Koos palkade ja hindadega peab tõusma ka pension, mis jõuab nelja aastaga keskmiselt 700 euroni. Me lõpetame pensionäride ebaõiglase maksustamise ning tagame, et pension oleks alampalga ulatuses tulumaksuvaba. Vananevas ühiskonnas peame ellu viima pikaajalise hoolduse reformi, et paraneksid kodu- ja kogukonnateenused. Samal ajal peame andma igale eakale kindlustunde, et vajadusel saab ta kvaliteetse hooldekodukoha pensioni eest. Ravimihindade soodustused peavad jätkuma, selleks tahame vähendada ravimite käibemaksu viiele protsendile.

Oleme suunanud lisavahendeid ravijärjekordade lühendamiseks. Oleme taastanud täiskasvanute hambaravihüvitise, mida on kasutanud juba üle 200 000 inimese. Täiendav retseptiravimisoodustus teeb ravimid soodsamaks enam kui sajale tuhandele inimesele. Me jätkame ravijärjekordade lühendamist kõigile Eesti inimestele ning esmajärjekorras tagame, et lapsed pääseksid eriarsti vastuvõtule ühe nädalaga.

Haridus on parim investeering. Usume, et meie suurepärane haridussüsteem vajab kestmiseks pidevat hoolt. Meil tuleb jätkata õpetajate palkade tõstmist ennaktempos, et noored läheksid õpetajaks õppima ja seejärel ka kooli tööle ja meie laste ees seisaksid parimatest parimad ka tulevikus. Viie aastaga on õpetaja palk tõusnud enam kui 50%. Järgmise nelja aasta siht on jõuda õpetaja miinimumpalgani 2000 eurot kuus ning jätkame samas tempos ka lasteaiaõpetajate palkade tõstmist.

Meie majanduse ainus tegelik vundament on töökas ja tark Eesti inimene. Meie majanduspoliitika on ühtlasi ka haridus- ja sotsiaalpoliitika. Töötajate oskused peavad veelgi paranema ja ettevõtjatel tuleb senisest enam panustada teadusesse ning innovatsiooni. Innovatsioon ja sellega seotud äririsk on ning jääb ikka põhiliselt ettevõtja vastutuseks. Siiski on tähtis, et ka riik täidaks iseendale püstitatud eesmärgi teadus- ja arendustegevuse rahastamisel.

Sotsidel on ambitsioonikas, ent realistlik plaan ääremaastumise pidurdamiseks. Investeerime parematesse ühendustesse, seame sisse regionaalsed investeeringu- ja palgatoetused ning toetame peresid kodu rajamisel maale – ikka selleks, et Eestis oleks igal pool hea elada ja elu maapiirkondades ei suikuks.

Nendel valimistel on meiega liitunud paljud uued ja säravad tegijad. Võime julgelt kinnitada, et meie erakonna valimisnimekirjad ei ole ainult ajalooliselt tugevad, vaid on paremad kõigist konkurentidest. Meie laste ja eakate pärast, terve ja turvalise ühiskonna nimel, tehke valik sotsiaaldemokraatide kasuks!

Vaata kõiki sotside kandidaate