Hooldekodu koht pensioni eest

  • Pension peab tagama vajadusel hooldekodu koha maksumuse.
  • Vähemalt 10% pensionist peab jääma inimestele kätte ka hooldekodus elades.
  • Koostöös kohalike omavalitsustega tuleb laiendada selliseid hooldusteenuseid, mis võimaldaks täiendava abiga elada kodus võimalikult kaua ja seal väärikalt toime tulla.
  • Täna on kas osaliselt või täielikult hõivatud oma lähedaste hooldamisega hinnanguliselt 47 000 inimest, kes saaksid süsteemse omastehoolduse reformi abil naasta tööturule.
  • Reformi kogukulu suurusjärk on 40 miljonit eurot aastas.

Miks?

Eesti on omastehoolduse teenuste rahastamisel olnud aastaid OECD riikide võrdluses viimaste hulgas. Kui keskmiselt kulutavad need riigid oma SKT-st erinevate omastehoolduse teenuste rahastamiseks 1,4-1,8% ja Soomes on vastav näitaja 2,4-3,5% ning Leedus 1,2-1,4%, siis Eestis vaid 0,2%-0,6%. See tähendab, et Eesti pikaajalise hoolduse kulude protsent OECD keskmisest oli näiteks 2014. aastal vaid 14%.

Eesti keskmine vanaduspension on hetkel umbes 440 eurot, kuid hooldekodu koht maksab keskmiselt 800 eurot kuus. Sotsiaaldemokraatide eesmärk on luua koostöös riigi, kohalike omavalitsuste ja inimeste enestega rahastamisskeem, mis kataks kõigile hooldekodu kohta vajavatele eakatele selle rahalise vahe ja tagaks vajaliku hooldekodu teenuse mahu kõikjal Eestis. Seejuures peab vähemalt 10% vanaduspensionist jääma eakale kätte ka hooldekodus elades.

Eestis on eakatele ligi 8.000 üldhooldekodu kohta. Iseenesest ei ole seda vähe, kuid nende tänased asukohad on kohati ebaotstarbekad ehk piirkonnad, kus teenust pakutakse ja kus selle järele nõudlus on, ei kattu. Lisaks elavad üldhooldekodudes inimesed, kes muude sotsiaalteenuste parema ja soodsama korralduse puhul võiksid ja saaksid elada kodus või oma lähedaste juures.

Heljo Pikhof omastehoolduse reformist

Video pensioni teemal

Kuidas?

Kitsaskohtade lahendamiseks tuleb toetada ja motiveerida kohalikke omavalitsusi erinevate sotsiaalteenuste arendamisel (näiteks koduhooldusteenus, isikliku abistamise teenus, sotsiaaltransporditeenus jne), et nii teenuseid vajavate inimeste, nende pereliikmete kui kohalike omavalitsuste jaoks poleks hooldekodu (mis on ka kõige kallim omastehoolduse teenus) mugavaim lahendus. Samuti tuleb teenusepakkujaid abistada hooldekodukohtade loomisel nendesse piirkondadesse, kus on hetkel puudujäägid (ennekõike suuremates linnades ja nende lähiümbruses).

Seejuures ei tohi eelisarendatavad koduhoolduse teenused, mis aitaksid hapras seisus eakatel võimalikult kaua kodus oma lähedaste juures hakkama saada, maksta mitte kellelegi enam kui 20% kuisest sissetulekust.

Hooldekodu koha olemasolu kui viimane väljapääs ei saa aga tulevikus sõltuda omavalitsuse võimekusest ning seetõttu vajab valdkonna süsteemne reform ühtseid hooldusvajaduse hindamise kriteeriume. Selle eesmärk on, et iga inimene, kes tõesti hooldekodu kohta vajab, selle kindlasti ka saaks.

Samuti tuleb sotsiaaldemokraatide nägemuses ühtlustada hooldekodu standardeid, sest nende tänased miinimumnõuded on väga madalad ja kvaliteet seega ebaühtlane. Näiteks tuleks igas hooldekodus tagada meditsiiniteenuste kättesaadavus.

Süsteemne lähenemine selle valdkonna kitsaskohtadele aitaks tööturule kas osaliselt või täielikult naasta kuni 47 000 inimesel, kes on täna erinevatel põhjustel ja viisidel kas osaliselt või täielikult hõivatud oma lähedaste hooldamisega. 

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme rohkemates asjades nõus kui mitte.

Tore, et oled meiega nõus!

“Sotsiaaldemokraatidel on kindel soov kergendada omastehooldajate ja abi vajavate inimeste murekoormat. Läbimurde tooks siin see, kui riik arendaks välja tervikliku hoolduse süsteemi, mis laseks eakal võimalikult kaua kodus toime tulla ja vajadusel oma pensioni eest hooldekodus elada.”

Heljo Pikhof, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees

“Eestis on omastehoolduse valdkond olnud aastaid alarahastatud. Meie pikaajalise hoolduse kulude protsent on Euroopa Liidu keskmisest 2013. aastal vaid 38%.”

Helmen Kütt, Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees

“Inimesed peavad saama vajaliku hooldusteenuse, olgu see koduteenus, päevahoid või hooldekodu nii, et lähedased ei jääks hoolduskoormuse tõttu tööturult eemale.”

Riina Sikkut, Tervise- ja tööminister