Hea töö ja väärt palk kõikjal Eestis

  • Sotsiaaldemokraadid on veendunud, et kogu Eesti peab elama. Riik peab ääremaastumise protsessile vastu seisma.
  • Selleks, et inimeste elu paraneks ka väljaspool pealinna ja selle lähiümbrust, tuleb riigil keskenduda ettevõtluse arendamisele maapiirkondades. Just ettevõtluse soodustamine aitab luua maale uusi töökohtasid.

Miks?

Eesti ühiskond on saanud järjest jõukamaks, aga kahjuks  ei jaotu see rikkus Eestis ühtlaselt. Rikkuse ebaühtlane jaotumine põhjustab ääremaastumist – rahvastiku äravoolu äärealadelt ning koondumist suurematesse keskustesse. Sotsiaaldemokraadid on veendunud, et kogu Eesti peab elama. Riik peab ääremaastumise protsessile vastu seisma.

Meie järgnevate aastate põhiline ülesanne on regionaalse ebavõrdsuse vähendamine. Eesti inimeste majanduslik turvatunne peab kasvama. Igaüks peab tundma, et ta saab õiglaselt osa meie ühiselt loodud rikkusest.

Selleks tuleb riigi tasemel eelkõige toetada töökohtade püsimist ja tekkimist maapiirkondades, taristu arendamist, elukohtade ja teenuste kättesaadavuse toetamist ning kohalik initsiatiivi. Regionaalne lõhe peab vähenema.

Kuidas?

Selleks, et inimeste elu paraneks ka väljapool pealinna ja selle lähiümbrust, tuleb riigil keskenduda ettevõtluse arendamisele maapiirkondades. Just ettevõtluse soodustamine aitab luua maale uusi töökohtasid.

Uue algatusena soovime ettevõtluse elavdamiseks toetada kohalikke omavalitsusi 100 euroga iga erasektori töökoha kohta. Toetuse  eesmärk motiveerida omavalitsusi ja ettevõtjaid tegema rohkem koostööd kohalikku ettevõtluskeskkonda panustamisel ja piirkonna arengu toetamisel. Selle toetuse kulu riigieelarvele on 10 miljonit eurot.

Elukoha valikul mängib olulist rolli töökoha lähedus ja sobivus, seetõttu on sotside regionaalpoliitika üks põhilisi alustalasid toetada lisaks ettevõtluse arendamisele ka töökohtade loomist ka väljapool loomulikke tõmbekeskuseid. Tahame laiendada sotsiaaldemokraatide poolt ellu kutsutud ja end hästi tõestanud palgatoe võimalusi väljapoole suurlinnu.

Palgatoega saab ettevõtja palgata pikaajalisi töötuid ja tööturult eemalolijad 12-kuuliseks perioodiks. Riik katab ettevõtjale töötaja palgakulu pooles ulatuses. Sarnane lahendus on ennast tõestanud Ida-Virumaal, kus on palgatoe abil loodud enam kui 600 töökohta.

Lisaks plaanime astuda uusi samme parema taristu loomiseks, kuna sobiva taristu puudumine ja liigkallid energiahinnad on jätkuvalt maal ettevõtluse takistuseks. Suurendame meie  poolt ellu kutsutud võrkudega liitumise programmi mahtu ja piirmäärasid, ning loome sellega tingimused lisandväärtuse kasvuks ja uute töökohtade tekkeks. Toetame taastuvenergial põhinevate kohalike elektrijaamade rajamist.

Sotsiaaldemokraatide regionaalpoliitika nurgakiviks ka  tugevad ja arenevad omavalitsused, mille eelduseks on piirkonnale vajalike teenuste tagamine maakonna tasandil. Seetõttu on oluline on säilitada kodulähedased lasteaiad ja koolid, kindlasti tuleb ka perearstide ja haiglate rahastamisel tuleb luua piirkondlikud erinevused motiveerimaks perearste maapiirkondades töötama.

Lisaks kohalike teenustele tuleb piirkondade arengu tagamiseks suurendada ka investeeringuid transporditaristusse. Arengu tagamiseks viime igal aastal mustkatte alla 200 kilomeetrit riigi kruusateid. Samuti  rajame uued neljarealised lõigud Tartu, Pärnu ja Narva suunal ning ehitame põhimaanteed kolmerealisteks.

Kas oled meiega nõus?

Kahju. Küllap oleme rohkemates asjades nõus kui mitte.

Tore, et oled meiega nõus!

“Maapiirkondadesse tasuvate töökohtade loomine ja töökohtade säilimine on meie jaoks üks põhiküsimusi ning selleks tuleb riigil ettevõtjaid töökohtade loomisel toetada. Hea näitena on meil on olemas Ida-Virumaal tööle läinud palgatoetuste programm, mida meie arvates tuleb nüüd laiendada üle Eesti.”

Lauri Läänemets, sotsiaaldemokraatide omavalitsuskogu juht